+48 14 692 80 19 hospicjum@hospicjum.net.pl

Walne Zebranie Członków THD 17.09.2020

10/wrzesień/2020 | Aktualności

ZARZĄD TARNOWSKIEGO HOSPICJUM DOMOWEGO im. bł. F. Ozanama z siedzibą w Tarnowie ul. Krakowska 41 działając na podstawie § 18 i 19 Statutu Tarnowskiego Hospicjum Domowego im. Bł. F. Ozanama zwołuje:
ZWYCZAJNE ZEBRANIE CZŁONKÓW THD, które odbędzie się w dniu 17.09.2020 r. o godz. 18:30 w pierwszym terminie, a o godz. 19.00 w drugim terminie w siedzibie THD w Tarnowie, ul. Krakowska 41.

Plan Zwyczajnego Zebrania Członków przewiduje:

 1. Otwarcie – Prezes.
 2. Przystąpienie do realizacji programu Zebrania Członków THD im. Bł. F. Ozanama.
 3. Powitanie – Prezes ks. mgr M. Oleksy.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
 5. Wybór przewodniczącego Zebrania Zwyczajnego Członków.
 6. Wybór protokolanta.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Wybór Komisji wnioskowej.
 9. Wybór Komisji skrutacyjnej.
 10. Przedstawienie przez Zarząd Hospicjum sprawozdania merytorycznego oraz Sprawozdania Finansowego THD na rok 2019.
 11. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z własnej działalności w 2019 roku.
 12. Dyskusja.
 13. Podjęcie Uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Hospicjum za rok 2019 i udzielenie Zarządowi absolutorium,
  2. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z własnej działalności za rok 2019,
  3. podziału zysku za rok 2019,
  4. podziału zysku z lat ubiegłych.
 14. Sprawozdanie komisji wniosków.
 15. Zatwierdzenie programu działania Hospicjum w roku 2020.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie. Szczegółowy program umieszczono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Hospicjum.

A przecież nie cały umieram. To co we mnie niezniszczalne trwa! Teraz staję twarzą w twarz z Tym, który jest.

"Tryptyk Rzymski" - Jan Paweł II

+48 14 692 80 19

Dyżury wolontariuszy

wypożyczanie sprzętu:
poniedziałek-piątek: 16:00-18:00

hospicjum@hospicjum.net.pl

ul. Krakowska 41

33-100 Tarnów