+48 14 692 80 19 hospicjum@hospicjum.net.pl

Konkurs w ramach akcji “Pola Nadziei 2022”

22/luty/2022 | Aktualności, Pola Nadziei

W tym trudnym czasie popularyzowanie idei hospicyjnych jest wyjątkowo potrzebne, również w wymiarze symbolicznym. Dlatego też ogłaszamy konkurs:

dla

przedszkolaków i  uczniów klas od I-IV o tytule „ŻONKILOWA LAURKA”
Laurka o formacie A5 podwójna lub pojedyncza.

oraz

uczniów klas V-VIII i szkół ponadpodstawowych  o tytule „RYMOWANKA”
Rymowanka maksymalnie czterozwrotkowa z użyciem słów: HOSPICJUM, POLA NADZIEI, ŻONKIL, WOLONTARIAT.

Regulamin konkursu:

Organizatorem konkursu jest Zarząd THD w Tarnowie.

I. Cel konkursu:

 • promowanie idei hospicjum domowego
 • poszerzenie wśród uczniów wiedzy o działalności THD
 • popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wolontariatu, jako formy aktywnego włączenia się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej.

II. Warunki i zasady uczestnictwa:

 • Organizator przewiduje nagrody dla autorów wybranych prac w następujących kategoriach:
  • przedszkola i  szkoły podstawowe kl. I-IV
  • szkoły podstawowe  kl. V-VIII oraz szkoły  ponadpodstawowe
 • prace  biorące udział w konkursie muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nieprzedstawianymi w innych konkursach. Nadesłanie pracy do konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach
 • każda jednostka   może wysłać  maksymalnie trzy prace z danej grupy czy klasy
 • laurki mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie
 • wszystkie prace prosimy przesłać  wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: hospicjum@hospicjum.net.pl
 • rymowanki  napisane  czcionką …Times New  Roman rozmiar 12
 • termin doręczenia prac upływa – 30 kwietnia 2022 roku
 • prace  dostarczone po wyznaczonym terminie lub wykonane niezgodnie z niniejszym regulaminem nie będą brane pod uwagę
 • sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

III. Dane wykonawcy pracy (należy je podać w mailu zgłoszeniowym):

 • imię i nazwisko
 • adres do korespondencji oraz  kontaktowy nr telefonu
 • adres  szkoły oraz klasa

Z uwagi na wymagania RODO powyższych danych nie należy umieszczać na przygotowanych pracach.

IV. Dane osobowe

 • administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Zarząd THD
 • administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych jedynie w celu niezbędnym dla właściwej realizacji konkursu, w tym przekazania nagród zwycięzcom
 • uczestnicy oraz ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na zamieszczenie ich imienia i nazwiska na stronie internetowej, gdy zostaną zwycięzcami lub zostaną wyróżnieni
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych wszystkie dane osobowe uczestników konkursu będą chronione.

V. Komisja konkursowa

 • nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa powołana przez organizatora
 • członkowie komisji wyłonią spośród swego grona przewodniczącego
 • o kwalifikacji prac do konkursu decyduje komisja;
 • kryteria kwalifikacji prac oraz typowania autorów do otrzymania nagród:
  • zgodność pracy  z tematem,
  • jakość wykonania,
  • oryginalność i pomysłowość,
  • walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
  • stopień trudności wykonania
 • w ramach swoich kompetencji komisja konkursowa:
  • wyłoni autorów najlepszych prac – zwycięzców konkursu
  • może wskazać autorów prac wyróżnionych
  • będzie rozstrzygała wątpliwości pojawiające się w związku z konkursem.
 • wszelkie rozstrzygnięcia i decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Komisja konkursowa podejmie decyzje bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos jej przewodniczącego
 • ogłoszenie wyników konkursu zostanie zaprezentowane na stronie internetowej THD http://www.hospicjum.net.pl w terminie  15 maja 2022 roku na tej stronie.

VI. Postanowienia końcowe

 • niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki udziału w konkursie
 • nadesłanie prac do konkursu oznacza akceptację jego warunków wyrażonych w niniejszym regulaminie
 • w uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie konkursu
 • uczestnictwo w konkursie oznacza przeniesienie praw autorskich do pracy  na organizatora
 • organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

W razie jakichkolwiek niejasności, pytania należy kierować do koordynatora akcji Pola Nadziei – Pani Anny Kaczor tel. 508 389 779.

A przecież nie cały umieram. To co we mnie niezniszczalne trwa! Teraz staję twarzą w twarz z Tym, który jest.

"Tryptyk Rzymski" - Jan Paweł II

+48 14 692 80 19

Dyżury wolontariuszy

wypożyczanie sprzętu:
poniedziałek-piątek: 16:00-18:00

hospicjum@hospicjum.net.pl

ul. Krakowska 41

33-100 Tarnów