+48 14 692 80 19 hospicjum@hospicjum.net.pl

Walne Zebranie Członków THD 15.03.2024

01/marzec/2024 | Aktualności

Tarnów, dn. 01.03.2024r.

ZARZĄD TARNOWSKIEGO HOSPICJUM DOMOWEGO im. bł. F. Ozanama z siedzibą w Tarnowie ul. Krakowska 41 działając na podstawie § 18 i 19 Statutu Tarnowskiego Hospicjum Domowego im. Bł. F. Ozanama zwołuje:


ZWYCZAJNE ZEBRANIE CZŁONKÓW THD, które odbędzie się w dniu 15.03.2024 r. tj, PIĄTEK, o godz. 18:30 w pierwszym terminie, a o godz. 19.00 w drugim terminie w siedzibie THD w Tarnowie, ul. Krakowska 41.

Plan Zwyczajnego Zebrania Członków przewiduje:

 1. Otwarcie – Prezes.
 2. Przystąpienie do realizacji programu Zebrania Członków THD im. Bł. F. Ozanama.
 3. Powitanie – Prezes ks. mgr M. Oleksy.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
 5. Wybór przewodniczącego Zebrania Zwyczajnego Członków.
 6. Wybór protokolanta.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Wybór Komisji wnioskowej.
 9. Przedstawienie przez Zarząd Hospicjum sprawozdania merytorycznego oraz Sprawozdania Finansowego THD na rok 2023.
 10. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z własnej działalności w 2023 roku.
 11. Dyskusja.
 12. Podjęcie Uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego Zarządu z działalności Hospicjum za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok 2023,
  2. zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z własnej działalności za rok 2023,
  3. udzielenie Zarządowi absolutorium
  4. zatwierdzenie propozycji pokrycia straty za rok 2022.
 13. Sprawozdanie komisji wniosków.
 14. Zatwierdzenie programu działania Hospicjum w roku 2024 – podjęcie Uchwały nr 5.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie.

Informacja o zwołaniu przez Zarząd THD Zwyczajnego Walnego zebrania zgodnie z §19 ust. 5  Statutu THD została umieszczona na stronie internetowej Hospicjum oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Hospicjum w dn. 01 marca 2024r.

PREZES THD
/-/ ks. mgr Marian Oleksy

A przecież nie cały umieram. To co we mnie niezniszczalne trwa! Teraz staję twarzą w twarz z Tym, który jest.

"Tryptyk Rzymski" - Jan Paweł II

+48 14 692 80 19

Dyżury wolontariuszy

wypożyczanie sprzętu:
poniedziałek-piątek: 16:00-18:00

hospicjum@hospicjum.net.pl

ul. Krakowska 41

33-100 Tarnów